Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Chủ nhật, 26 Tháng 6 2011 00:00

T?i sao b?n mu?n thnh l?p doanh nghi?p ring ?

B?n ? thu th?p ???c nhi?u thng tin v? ngnh ngh? kinh doanh c?a b?n v b?n ? n?m r?t r v? quy trnh ho?t ??ng c?ng nh? quy trnh s?n xu?t kinh doanh c?a doanh nghi?p mnh. V ??c bi?t b?n ? mu?n pht tri?n b?n thn b?n v mong mu?n mang l?i l?i ch cho x h?i v cho t? qu?c. B?n nn quy?t ??nh thnh l?p doanh nghi?p ngay t? bay gi?. Nh?ng b?n c?n bi?t s?n ph?m mnh c ???c th? tr??ng ch?p nh?n khng ? Gi c? s?n ph?m c?a b?n so v?i th? tr??ng trong n??c v th? gi?i nh? th? no ? ??i th? c?nh tranh c?a b?n l ai v h? ? pht tri?n nh? th? no ?

T?i sao b?n c?n ph?i t?n nhi?u th?i gian ?? ch?n tn doanh nghi?p, th??ng hi?u c?a mnh ?
Tr??c kia, tn doanh nghi?p ch? mang tnh ch?t nh? m?t tn g?i c?a m?t php nhn no ?. Nh?ng trong th? k? 20 v Vi?t Nam c?ng ?ang ti?n vo h?i nh?p qu?c t?, tn doanh nghi?p c?ng nh? nhn hi?u doanh nghi?p mang m?t v? tr th?t quan tr?ng, n nh? m?t ph?n t? ch? ch?t ?? doanh nghi?p ??a s?n ph?m, hng ha c?a mnh vo trong th? tr??ng Vi?t Nam c?ng nh? th? tr??ng qu?c t?. Ngoi ra, Th??ng hi?u cn mang l?i m?t gi tr? v hnh cho doanh nghi?p. Nh? v?y, t?i sao b?n khng ??ng k b?o h? nhn hi?u ??c quy?n c?a minh ?
B?n ? n?m r cc th? t?c thnh l?p doanh nghi?p ch?a ?
Hi?n nay, th? t?c thnh l?p m?t doanh nghi?p ? ???c ??n gian ha r?t nhi?u so v?i tr??c kia. Song v?n cn m?t s? th? t?c hnh chnh ph?c t?p v r?c r?i. V v?y, b?n c?n ph?i n?m r th? t?c ?? thnh l?p doanh nghi?p ?? khi ti?n hnh thnh l?p th khng ph?i v?t v v m?t qu nhi?u th?i gian t?p trung vo n.

B?n ? n?m r Lu?t thu? - k? ton hi?n hnh nh? th? no ?
Trong b?i c?nh n?n kinh t? b??c ti?n vo qu trnh h?i nh?p, Cc doanh nghi?p c?ng ?ang t?p trung vo s?n xu?t kinh doanh c?ng nh? t?p trung ??u t? vo th? tr??ng qu?c t?. Do ?, cc doanh nghi?p c?ng c?n thi?t c?ng c? hon thi?n l?i b? ph?n k? ton v b?n m?i thnh l?p c?ng c?n thi?t l?p m?t h? th?ng k? ton hon ch?nh ngay t? ??u.
Hy ?? chng ti h? tr? b?n trong t?t c? cc khu trn. Lin h? ngay v?i chng ti ?? ???c tr? gip!

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn