Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 00:30
BMD-Manager Club: PH?N M?M QU?N L T?NG TH? CU L?C B? BIA-CAF...

     Hy lin l?c v?i chng ti ?? c th? xem demo gi?i php ton di?n cho cu l?c b? c?a b?n. Bao g?m l?p ??t ph?n c?ng - qu?n l ho?t ??ng club trn ph?n m?m...

BMD Manager Club

PH?N M?M QU?N L T?NG TH? CU L?C B? BIA-CAF

1.      Cc tnh n?ng nghi?p v?

-       Qu?n l hng ha, c? s? v?t ch?t. Theo di tnh tr?ng xu?t nh?p, hng t?n. Tnh tr?ng s? d?ng c? s? v?t ch?t.

-       ??n gi d?ch v? ???c c?u hnh s?n, ??n gi?n ha trong qu trnh ph?c v? v xu?t hng. Linh ho?t trong cc nghi?p v? pht sinh nh? Ph?c v? khch l?, khch vng lai, ti?p khch

-       Cc order ???c qu?n l ??n t?ng nhn vin ?? c th? ??a ra ???c hi?u su?t lm vi?c c?a cc nhn vin t? ? ??a ra m?c th??ng h?p l.

-       C ch??ng trnh khuy?n m?i gi?m gi t?i t?ng ha ??n, t?ng ph?n (Gi?m gi ti?n bn, ti?n d?ch v?)

-       Chuy?n thanh ton, g?p ha ??n vo thanh ton m?t l?n v?i cc nhm ng??i ch?i hay s? d?ng nhi?u d?ch v? (BI-A,CAFE)

-       ??n gi ch?i BI-A ???c c?u hnh cho t?ng bn, t?ng kho?ng th?i gian khc nhau (h? tr? bi?u gi ngy, bi?u gi ?m)

-       H? tr? nhi?u ng??i s? d?ng. Phn quy?n ng??i dng. Th?ng k bo co tnh tr?ng lm vi?c t?ng nhn vin, doanh thu t?ng nhn vin.  Cung c?p kh? n?ng ki?m sot tnh tr?ng lm vi?c nhn vin.

-       L?u l?i tnh tr?ng h? th?ng hi?n t?i, ??a ra c?nh b?o k?p th?i khi c s? c? ?? c h??ng kh?c ph?c.

-       An ton d? li?u v?i tnh b?o m?t cao, thng tin ???c m ha. Qu?n l qu trnh ng??i s? d?ng nh? ch?c n?ng nh?t k ng??i dng.

-       Tnh ti?n m?t cch t? ??ng, thao tc ??n gi?n. C k?t h?p v?i thi?t b? ?i?u khi?n ?i?n l??i gi?m thi?u t?i ?a th?t thot do nhn vin mang l?i.

2.      Bo co

-       Ha ??n xu?t ??n gi?n, nh? g?n, c kh? n?ng ty bi?n cao.

-       Bo co t?ng h?p theo ngy, ??nh k?, theo thng, theo qu

-       Bo co tnh tr?ng hng nh?p\xu?t theo k?

-       Bo co tnh tr?ng ho?t ??ng, s? c?.

-       Bo co qu trnh lm vi?c nhn vin, k?t qu? nhn vin

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn