Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 00:39


Ph?n m?m k? ton ch? ??u t?Ph?n m?m k? ton ch? ??u t? BMD InAcc ???c thi?t k? cho cc Ban qu?n l chuyn ngnh, qu?n l cc d? n v?n ngn sch nh n??c v cc Ban qu?n l c?a cc ??n v? t? ch?c tr?c ti?p thi cng. Ph?n m?m ny ???c p d?ng th?ng nh?t cho cc Ban qu?n l D? n trong c? n??c.


TNH N?NG C?A PH?N M?M
BMD InAcc

 1. V? k? thu?t

-       Giao di?n mn hnh ?? nh?p d? li?u, khai thc d? li?u m?t cch ??n gi?n, ti?n l?i cho ng??i s? d?ng, cho php nh?p cc thng tin theo bi?u m?u xc l?p ??m b?o tnh ch?t ch? c?a thng tin.

-       Giao di?n c cc th?c ??n, mn hnh ???c ti?ng Vi?t ho, d? s? d?ng, d? hi?u, d? nh? v c h? th?ng tr? gip.

-      Tun th? theo Lu?t ngn sch, Lu?t k? ton, ch? ?? k? ton ??n v? ch? ??u t? ban hnh theo quy?t ??nh s? 195/2012/TT-BTC ngy 15 thng 11 n?m 2012; 214/2000/Q?-BTC ngy 28/12/2000, thng t? 19 /2011/TT- BTC ngy 14 thng 02  n?m 2011 h??ng d?n quy?t ton d? n hon thnh; Thng t? 117/2008/TT-BTC ngy 05/12/2008 H??ng d?n qu?n l, s? d?ng chi ph qu?n l d? n ??u t? c?a cc d? n s? d?ng v?n ngn sch nh n??c, Thng t? 05/2007/TT-BXD ngy 25/7/2007 c?a B? Xy d?ng ??ng l?p v qu?n l chi ph ??u t? xy d?ng cng trnh . . . v cc quy ??nh b? sung, s?a ??i m?i nh?t lin.

-       Tun th? theo yu c?u qu?n l d? n c?a cc nh ti tr?: Ngn hng Th? gi?i WB, Ngn hng pht tri?n chu ADB, AFD, JBIC, . .  cng nh?ng b? sung, s?a ??i m?i nh?t lin quan.

-       Ph?n m?m k? ton ?p ?ng ???c cc yu c?u t?i Thng t? s? 103/2005/TT-BTC ngy 11/11/2005 c?a B? Ti chnh v? tiu chu?n v ?i?u ki?n c?a ph?n m?m k? ton

-       Cc bi?u m?u s? k? ton v bo co ti chnh theo quy ??nh m?i nh?t c?a B? Ti chnh, cc nh ti tr? v theo yu c?u qu?n l c?a d? n, cc bo co b?ng ti?ng Vi?t v ti?ng Anh.

-       Th?i gian in bo co ty (thng, qu, n?m, l?y k? t? kh?i cng, t? ngy ??n ngy b?t k?)

-       T? ??ng th?c hi?n cc bt ton k? ton k?t chuy?n, phn b? chi ph qu?n l ban qu?n l trung ??ng cho cc PMU.

-       Ch??ng trnh c cng c? tm ki?m ch?ng t? ? nh?p v?i nhi?u ?i?u ki?n, kh? n?ng tm ki?m r?t m?nh, ch? c?n nh?p chu?t l c th? truy xu?t ng??c v? ch?ng t? ? tm th?y. Sau khi tm ki?m xong c th?  xem ho?c in ho?c k?t xu?t ra EXCEL.

-       K?t xu?t ra ???c cc bo bi?u tr?c ti?p ho?c tch h?p cho php x? l s? li?u trn Excel v?i ??y ?? m?u bi?u v ??nh d?ng, ph?c v? cho bo co ln cc c? quan lin quan c?ng nh? tr? gip cho vi?c qu?n tr? cng tc ti chnh k? ton t?i ??n v? m?t cch k?p th?i v chnh xc.

-       ??c bi?t, ch??ng trnh cho php k?t xu?t h? th?ng bo bi?u ra Excel theo khun d?ng ? ??nh s?n gip ng??i s? d?ng c th? thay ??i, ch?nh s?a bo bi?u m?t cch thu?n ti?n. ? l ?i?u m t ph?n m?m k? ton no lm ???c.

-       Ch??ng trnh ch?y trn m?i mi tr??ng Windows cc phin b?n, C? s? d? li?u SQL Server 2005.

-       Ch?y ???c trn mi tr??ng nhi?u ng??i s? d?ng (m?ng LAN, WAN).

-       Ch??ng trnh phn quy?n s? d?ng cc ch?c n?ng, c ch? ?? ghi nh?t k s? d?ng ch??ng trnh nh?m pht hi?n sai st v ki?m sot ???c lu?ng thng tin.

Tnh ton v?n d? li?u:

-       Khi c?p nh?t s?a ??i s? hi?u ti kho?n trong h? th?ng danh m?c ti kho?n, v?t t?, ti s?n, h?p ph?n, cng trnh, h?ng m?c, ??i t??ng v cc thng tin khc... cc thng tin thu?c cc giao d?ch (trn cc ch?ng t? ? nh?p) ph?i t? ??ng s?a ??i theo; khng cho php xo cc thng tin khi cc thng tin ny ? ???c s? d?ng trong cc ch?ng t?.

-       Khi s?a ch?a m?t ch?ng t? no ? ph?i c s? ki?m tra tr??c khi c?p nh?t, cc ngy thng ghi s? ph?i thu?c nin ?? k? ton.

Tnh ch?t ch? c?a thng tin

-       Ch??ng trnh b?t bu?c thng tin ??u vo l ??y ??. Khi vo thi?u thng tin c?n thi?t, ch??ng trnh s? hi?n thng bo.

-       ?? ??m b?o qu?n l th?ng nh?t v ch?t ch?, ch??ng trnh ch? cho php ??nh kho?n trong cc danh m?c ti kho?n, v?t t?, ti s?n, h?p ph?n, cng trnh, h?ng m?c, ??i t??ng v cc thng tin khc... ? khai bo. N?u ch?a c th ph?i thm m?i tr??c khi s? d?ng cc thng tin ny.

?? tin c?y v Tnh b?o m?t c?a h? th?ng

-       Ch??ng trnh c cng c? sao l?u d? li?u t? ??ng. C th? thi?t l?p h? th?ng t? ??ng sao l?u d? li?u theo chu k? ??nh tr??c, sao l?u sang ? ??a khc, my khc trn m?ng...

-       D? li?u c?a h? th?ng ???c b?o m?t ?? trnh s? truy c?p tri php v khng ?ng th?m quy?n.

-       H? th?ng ch??ng trnh cho php phn quy?n s? d?ng cho t?ng nghi?p v?, t?ng ch?c n?ng theo yu c?u qu?n l. V d? nh? b?o m?t cho t?ng phn h? nh? phn h? qu?n l ti?n m?t, ti?n g?i, phn h? k? ton thanh ton, phn h? ti s?n c? ??nh cho t?ng cn b? k? ton

Kh? n?ng chuy?n nh?n d? li?u v tnh m? r?ng c?a h? th?ng

-       Ch??ng trnh k? ton cho php ch?y trn m?ng v c th? cung c?p d? li?u gi?a cc b? ph?n v?i nhau.

-       Ch??ng trnh ph?n m?m p d?ng cho nhi?u m hnh k? ton (t?p trung, phn tn, v?a t?p trung v?a phn tn). D? li?u ??u vo c th? t? nhi?u b? ph?n khc nhau. K?t qu? tnh ton x? l, tm ki?m k?t xu?t thng tin (s? sch, bo co) l?y ???c t? b?t c? tr?m no trn m?ng my tnh c?a Cng ty khi ???c ng??i qu?n tr? c?p quy?n.

-       C th? m? r?ng thm ng??i s? d?ng ph?n m?m, c th? thay ??i ch? tiu c?a cc bo co, cng th?c l?p bo co, cc danh m?c ti kho?n, danh m?c ??i t??ng ??u c th? thm, s?a, xo ph h?p v?i ??c th c?a d? n hay s? thay ??i c?a ch? ?? k? ton trong t??ng lai.

-       C kh? n?ng m? r?ng, d? nng c?p v s?a ch?a ?p ?ng k?p th?i s? pht tri?n c?a cng ngh? thng tin.

2. V? nghi?p v?

Ch??ng trnh ph?n m?m k? ton D? n s? ?p ?ng ???c cc yu c?u v? cng tc h?ch ton k? ton v cng tc qu?n l ti chnh k? ton trn c? s? ch? ?? k? ton cho cc ??n v? Ch? ??u t? ban hnh km theo Quy?t ??nh s? 214/2000/Q?-BTC, thng t? 33/2007/TT-BTC cng cc v?n b?n php l quy ??nh v? qu?n l ti chnh c?a cc d? n ODA cc nh ti tr? WB, ADB, AFD, JBIC, . . . ??ng th?i ?p ?ng cc yu c?u ??c th trong cng tc qu?n l c?a Qu ??n v?. Cc bo co ti chnh t? ch??ng trnh in ra ???c ch?p thu?n b?i cc c? quan qu?n l Vi?t Nam c lin quan v cc t? ch?c, nh ti tr? n??c ngoi. Ch??ng trnh ph?n m?m cho php qu?n l cc nghi?p v? thng qua cc n?i dung sau:

       Ch??ng trnh cho php qu?n l nhi?u d? n, ti?u d? n

       Ch??ng trnh cho php qu?n l nhi?u h?p ph?n, cng trnh, h?ng m?c cng trnh

       Qu?n l chi ti?t cc ho?t ??ng c?a d? n

       Qu?n l nh?n v?n, gi?i ngn theo cc h?ng m?c ti tr?

       Ch??ng trnh cho php qu?n l nhi?u ngu?n v?n d? n (WB,ADB, AFD, JBIC v?n ??i ?ng, ngu?n khc...)

       Qu?n l ti?n m?t, ti?n g?i ngn hng

       Qu?n l thanh ton, cng n?, t?m ?ng...

       Qu?n l ??u t? xy d?ng c? b?n theo quy ??nh c?a chnh ph? Vi?t Nam v cc nh ti tr?

       Qu?n l ti s?n c? ??nh ( t?ng, gi?m TSC?, tnh kh?u hao...)

Cc ch?c n?ng chnh c?a ch??ng trnh

NH?P D? LI?U V TRA C?U D? LI?U

-       Nh?p ch?ng t? k? ton (Phi?u thu, phi?u chi, U? nhi?m chi; Gi?y rt d? ton; Gi?y rt v?n; ch?ng t? khc, phi?u nh?p, phi?u xu?t, phi?u t?ng, gi?m TSC?....)

-       Thng bo d? ton kinh ph, K? ho?ch nh?n v?n, gi?i ngn

-       Li?t k v ki?m tra, tm ki?m ch?ng t?

-       Tra c?u d? li?u theo yu c?u

-       Nh?p S? d?  ??u k? (l?n  ??u tin khi s? d?ng ch??ng trnh)

-       K?t chuy?n ti kho?n k? ton

-       Chuy?n s? d? sang n?m sau

XEM V IN S? K? TON

Ch??ng trnh cho php in ra t?t c? cc s? k? ton theo hnh th?c s? k? ton Nh?t k chung, Ch?ng t? ghi s? c?a ch? ?? k? ton ch? ??u t? 214/2000/Q?-BTC (ho?c ch? ?? k? ton hnh chnh s? nghi?p 19/2006/Q?-BTC):

-       S? ??ng k ch?ng t? ghi s?

-       Ch?ng t? ghi s?

-       S? ci theo hnh th?c ch?ng t? ghi s?

-       S? nh?t k chung

-       S? ci theo hnh th?c nh?t k chung

-       S? qu? ti?n m?t (S? chi ti?t ti?n m?t)

-       S? ti?n g?i ngn hng, kho b?c

-       S? theo di ti?n m?t, ti?n g?i b?ng ngo?i t?

-       S? kho ho?c th? kho

-       S? ti chi ti?t v?t li?u, cng c? d?ng c?

-       B?ng t?ng h?p chi ti?t v?t li?u, cng c?, d?ng c?, s?n ph?m, hng ha

-       S? ti s?n c? ??nh

-       B?ng tnh hao mn TSC?

-       S? theo di TSC? v cng c?, d?ng c? t?i n?i s? d?ng

-       S? chi ti?t ti?n vay

-       S? chi ti?t thanh ton v?i ng??i bn, ng??i cung c?p d?ch v?, ng??i nh?n th?u

-       S? t?ng h?p ti kho?n (theo ??i t??ng qu?n l nh? ??i t??ng cng n?, t?m ?ng...)

-       S? theo di nh?n v s? d?ng v?n ??u t?

-       S? theo di ngu?n kinh ph ngn sch c?p

-       S? t?ng h?p ngu?n kinh ph

-       S? chi ti?t ti kho?n theo ho?t ??ng d? n

-       S? chi ti?t ti kho?n theo h?ng m?c ti tr?

-       S? chi ti?t ngu?n v?n d? n

-       S? chi ph qu?n l d? n

-       S? chi ph ??u t? xy d?ng theo h?ng m?c cng trnh

-       S? chi ph khc

-       S? chi ti?t thu? GTGT ???c kh?u tr? hon l?i

-       S? doanh thu bn SP s?n xu?t th?

-       B?ng t?ng h?p ch?ng t? g?c cng lo?i

-       Ngoi ra cn c m?t s? s? k? ton ??c th c?a d? n t?i ??a ph??ng

XEM V IN BO CO TI CHNH

Ch??ng trnh cho php in ra t?t c? cc bo co ti chnh c?a ch? ?? k? ton d? n ch? ??u t? 214/2000/Q?-BTC, v bo co nh ti tr?

-       B?ng cn ??i k? ton

-       Ngu?n v?n ??u t?

-       Th?c hi?n ??u t?

-       Thuy?t minh bo co ti chnh

-       Chi ti?t ngu?n v?n ??u t?

-       Th?c hi?n ??u t? chi ti?t theo cng trnh; h?ng m?c cng trnh

-       Quy?t ton v?n ??u t? theo d? n theo cng trnh; h?ng m?c cng trnh hon thnh bn giao s? d?ng

-       Bo co chi ph khc

-       Chi ph Ban qu?n l d? n

-       Cc bo co quy?t ton theo thng t? 33/2007/TT-BTC

-       Bo co nh?n v?n theo h?p ph?n (h?ng m?c) ti tr? (ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

-       Bo co nh?n v?n theo ho?t ??ng c?a d? n ( ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

-       Cc bo co gi?i ngn theo theo h?p ph?n (h?ng m?c) ti tr? (ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

-       Cc bo gi?i ngn theo ho?t ??ng c?a d? n (ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

WB

-       FMR1 - Sources and Uses of Funds / Ngu?n v s? d?ng ngu?n

-       FMR2- Uses of Funds by Project Activities/Components / S? d?ng ngu?n theo ho?t ??ng

-       FMR4 - Implementation Progress by Contracts / Tnh hnh th?c hi?n h?p ??ng

-       FMR5 - Procurement Process Monitoring - Works/ Th?c hin cng vi?c - Xy l?p

-       FMR6 - Procurement Process Monitoring - Goods/ Th?c hin cng vi?c - Thi?t b?

-       FMR7 - Procurement Process Monitoring - Consultants' Services/Th?c hin cng vi?c t? v?n

ADB

-       (B01-ADB) Sources and Uses of Funds/ Bo co t?ng h?p thu chi d? n (ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

-       (B02-ADB) Statement Of Movement Of Project funds/Bo co t?ng gi?m ngu?n v?n d? n

-       (B03-ADB) Report On The Expenditure Funded by ADB/ Bo co chi ti?t Chi ph th?c hi?n d? n b?ng ngu?n v?n vay ADB (ti?ng Anh v ti?ng Vi?t)

TRA C?U, TM KI?M NHANH

-             Tm ki?m ch?ng t? theo b?t k? thng tin no (thng tin chnh xc ho?c g?i nh?)

-             Tra c?u s? d? c?a ti kho?n b?t k?

2.  D?ch v? T? v?n v h? tr?

??n k? l?p bo co, quy?t ton ho?c b?t k? th?i gian no chng ti c th? c? cn b? c nghi?p v? ti chnh k? ton v tin h?c ??n h? tr? tr?c ti?p Qu ??n v? ?? l?p bo co theo ?ng yu c?u qu?n l c?a c?p trn; c?a nh ti tr?.

Chi ph th?c hi?n d?ch v? ny tu? theo yu c?u c?a Qu ??n v? v s? ???c hai bn tho? thu?n trn c? s? kh?i l??ng cng vi?c th?c t? pht sinh

3.  Th?i gian hon thnh

Ton b? cng vi?c chuy?n giao, h??ng d?n s? d?ng ph?n m?m k? ton d? n ???c th?c hi?n trong vng 10 ngy k? t? ngy k h?p ??ng.

?o t?o h??ng d?n s? d?ng ??m b?o cho cc cn b? k? ton s? d?ng thnh th?o v khai thc hi?u qu? ph?n m?m k? ton d? n.

4. Th?i gian v ph??ng th?c b?o hnh

Th?i gian b?o hnh:

Ch??ng trnh ph?n m?m BMD InAcc s? ???c b?o hnh mi?n ph 01 n?m ho?c h?t th?i h?n c?a d? n (n?u ??n v? c yu c?u). Trong th?i gian b?o hnh, n?u c yu c?u ch?nh s?a ch??ng trnh (do nhu c?u qu?n l, do ch? ?? k? ton thay ??i, . . .), chng ti s? ti?p t?c th?c hi?n m khng tnh ph d?ch v?. Sau th?i gian nu trn n?u Qu ??n v? c yu c?u chng ti s? b?o tr ph?n m?m cho ton b? d? n cho ??n khi k?t thc d? n. Chi ph cho vi?c ny s? ???c hai bn tho? thu?n trn c? s? kh?i l??ng cng vi?c th?c t? pht sinh.

Trong qu trnh s? d?ng ch??ng trnh, chng ti s? lin t?c theo di tnh hnh s? d?ng ch??ng trnh v t? v?n th??ng xuyn nh?ng v?n ?? lin quan ??n khai thc, s? d?ng lin quan ??n ch??ng trnh

Ph??ng th?c b?o hnh:

V?i cc ch?c n?ng ?u vi?t c?a ph?n m?m k? ton BMD InAcc m chng ti cung c?p cho Qu ??n v?, chng ti s? ??m b?o cho vi?c khai thc v s? d?ng ch??ng trnh m?t cch  hi?u qu?, ??m b?o ch??ng trnh ho?t ??ng lin t?c. Trong tr??ng h?p nh?n ???c thng bo c v?n ?? n?y sinh chng ti s? xem xt v gi?i quy?t trong th?i gian s?m nh?t (khng qu 01 ngy + th?i gian ?i l?i) theo m?t trong cc ph??ng th?c sau:

-       H??ng d?n ng??i s? d?ng s?a l?i ch??ng trnh thng qua ?i?u khi?n t? xa qua internet (Remote Control) ?i?n tho?i, FAX, ho?c E- mail khi nh?n ???c thng bo c?a ??n v?.

-       G?i ph?n s?a ch??ng trnh b?ng ??a m?m, ??a CD ROM ho?c qua E-Mail ??n Qu ??n v?.

-       C? cn b? tr?c ti?p ??n ??n v? xem xt v s?a ch?a l?i c?a ch??ng trnh khi cc bi?n php trn khng th?a mn.

-       Tr? gip cho Qu ??n v? trong cng tc khi ph?c s? li?u ? c trong tr??ng h?p my tnh x?y ra s? c?.

K? HO?CH TH?C HI?N

STT

Tn cng vi?c

Th?i gian (Ngy)

1

Kh?o st yu c?u t?i Ban Qu?n l D? n

01

2

Pht tri?n ph?n m?m ph h?p v?i yu c?u

01

3

Ci ??t m?ng my tnh, ci ??t ph?n m?m v ?o t?o s? d?ng ch??ng trnh t?i ??n v?. ??m b?o cho k? ton d? n th?c hi?n th?c t? trn ch?ng t? 01 qu v in ra s? k? ton bo co ti chnh chnh xc

04

 

T?ng th?i gian th?c hi?n

06 (Ngy)

Th?i gian hon thnh

Ton b? cng vi?c chuy?n giao, h??ng d?n s? d?ng ph?n m?m k? ton d? n ???c th?c hi?n trong vng 06 ngy k? t? ngy k h?p ??ng.

?o t?o h??ng d?n s? d?ng ??m b?o cho cc cn b? s? d?ng thnh th?o v khai thc hi?u qu? ph?n m?m, ??m b?o sau 3 ngy ?o t?o in ra cc s? k? ton v bo co ti chnh c?a 6 thng.

Nhn vin ph? trch: Nguy?n Ti?n Thnh - 0913551603

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn