Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 00:30
Qu?n l QUAN H? KHCH HNG trong cc doanh nghi?p l cng vi?c quan tr?ng, ?i h?i b? ph?n Qu?n l ph?i ti?n hnh nhi?u nghi?p v? ph?c t?p. Vi?c ?ng d?ng CNTT ? mang l?i b??c ??t ph m?i cho cng tc qu?n l, gip doanh nghi?p n?m b?t thng tin v? hng ha, v?t t?, thng tin khch hng, v tr?ng thi cc ??n ??t hng... m?t cch chnh xc v k?p th?i. T? ? ng??i qu?n l c th? ??a ra cc k? ho?ch v quy?t ??nh ?ng ??n.

Ph?n m?m CRM p d?ng cho cc doanh nghi?p trong l?nh v?c: xu?t nh?p kh?u; kinh doanh thi?t b? ?i?n my; kinh doanh v?t t?, thi?t b? y t?, d??c ph?m; s?n xu?t - kinh doanh s?n ph?m nng nghi?p, ch?n nui;...

Qu?n tr? h? th?ng:

 • Qu?n l nhn s?: khai bo, ??ng k ng??i s? d?ng trong h? th?ng. Qu?n l thng tin c nhn c?a nhn vin trong cng ty nh?: h? tn, ??a ch?, ?i?n tho?i, m?c l??ng, ch?ng ch?
 • Phn quy?n ng??i dng : phn quy?n theo nhi?u c?p trong h? th?ng, phn quy?n ??n t?ng ch?c n?ng c?a ch??ng trnh. Vi?c phn quy?n gip ng??i qu?n l phn chia cng vi?c c?ng nh? theo di, ki?m tra cng vi?c v ti?n ?? lm vi?c c?a t?ng nhn vin.
 • Qu?n l tham s? h? th?ng, cc tham s? m?c ??nh: Qu?n l thng tin c? b?n c?a ??n v? nh?: tn, ??a ch?, ?i?n tho?i, website, m s? thu? ph?c v? cho vi?c in ?n bo co trong qu trnh s? d?ng.
 • Theo di ??ng nh?p, s? d?ng ch??ng trnh c?a nhn vin.
 • L?p v qu?n l cc thng bo trong n?i b? cng ty (ch?c n?ng c tc d?ng nh? m?t b?ng tin ?i?n t?): gip cho m?i ng??i trong cng ty c th? thng bo cho nhau m?t cch nhanh chng chnh xc, thu?n ti?n.

Qu?n l khch hng: khch hng v nh cung c?p:

 • Thng tin khch hng ???c qu?n l, ?nh m m?t cch h? th?ng t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c tm ki?m, l?u v?t cc giao d?ch, cc h?p ??ng ? k k?t. H? th?ng khch hng ny c?ng chnh l ngu?n khch hng ?? th?c hi?n cc k? ho?ch ch?m sc khch hng, k? ho?ch kinh doanh sau ny
 • Qu?n l thng tin c? b?n c?a khch hng: tn cng ty, ??a ch?, ?i?n tho?i, fax, website, m s? thu?
 • Qu?n l ng??i lin h? tr?c ti?p v?i cng ty: h? tn, ??a ch?, ?i?n tho?i
 • Qu?n l l?ch h?n, l?ch lm vi?c v?i khch hng: Qu?n l cu?c h?n v l?u v?t k?t qu? giao d?ch v?i khch hng. L?ch h?n ???c ??a ra bn lm vi?c ?? nh?c nh? tr??c khi ??n th?i gian th?c hi?n.

Qu?n l s?n ph?m:

 • H? s? s?n ph?m: Qu?n l cc thng tin: m, tn s?n ph?m, ch?ng lo?i, nhm, hng s?n xu?t, xu?t x?, gi, ??c tnh k? thu?t
 • Tm ki?m s?n ph?m theo cc tiu ch khc nhau...

Qu?n l cng v?n:

 • H? s? cng v?n: ngu?n cng v?n, th?i gian nh?n, th?i gian k, lo?i, tnh ch?t, n?i dung, ng??i th?c hi?n, t?p ?nh km
 • Ti?n trnh x? l cng v?n: ngy, ng??i th?c hi?n, n?i dung, k?t qu?
 • Tm ki?m phn tch cng v?n, bo co th?ng k theo th?i gian, lo?i

Qu?n l bo gi:

 • Bo gi: s?, ngy hi?u l?c, ng??i nh?n, s?n ph?m, t?ng gi tr?, ?i?u ki?n...
 • T?o bo gi theo m?u th?ng nh?t, nhanh, chnh xc. Ti?t ki?m th?i gian, t?o phong cch chuyn nghi?p v ph?c v? khch hng k?p th?i.
 • Tm ki?m phn tch bo gi, bo co th?ng k theo th?i gian, lo?i

Qu?n l h?p ??ng:

 • Phn lo?i h?p ??ng bn hng, h?p ??ng nh cung c?p, h?p ??ng trong n??c, h?p ??ng nh?p kh?u...
 • H?p ??ng: s?, ngy k, t?ng gi tri, lo?i, l?nh v?c, n?i dung, ng??i th?c hi?n, cc s?n ph?m v s? l??ng, gi, chi?t kh?u
 • V?n ?? pht sinh trong qu trnh th?c hi?n h?p ??ng: l?u v?t v?n ?? v cch gi?i quy?t, th?i gian xu?t hi?n
 • Qu?n l ti li?u ?nh km h?p ??ng: l?u tr? v phn lo?i ti li?u theo th?i gian, n?i dung
 • T?o h?p ??ng theo m?u nhanh, chuyn nghi?p, chnh xc...
 • Tm ki?m, phn tch, th?ng k h?p ??ng theo th?i gian, lo?i, thanh l,...

Qu?n l kho:

 • Phi?u xu?t nh?p hng ha: ngy l?p, s? ha ??n, ch?ng t?, ti kho?n k? ton, h?p ??ng ??n hng lin quan, s? l??ng s?n ph?m
 • Tm ki?m, phn tch, th?ng k theo cc tiu ch: theo th?i gian, theo khch hng, theo h?p ??ng, theo s?n ph?m

Qu?n l thu chi:

 • Phi?u thu - chi: ngy l?p, s? ha ??n, ch?ng t?, ti kho?n k? ton, h?p ??ng ??n hng lin quan, s? ti?n thanh ton, lo?i ti?n, di?n gi?i
 • Tm ki?m, phn tch, th?ng k thu-chi theo cc tiu ch: theo th?i gian, theo khch hng, theo h?p ??ng

Bo co th?ng k:

 • Th?ng k doanh s?, doanh thu, l?i nhu?n
 • Th?ng k h?p ??ng theo th?i gian (n?m, thng, ngy), theo lo?i, theo linh v?c
 • Th?ng k thu - chi theo th?i gian, theo h?p ??ng.
 • Th?ng k khch hng.
 • Th?ng k giao d?ch.

Cc ti?n ch khi ln bo co:

 • ?i?u ki?n l?c theo nhi?u tr??ng khc nhau
 • Cho php s?p x?p th? t? theo tr??ng ty ch?n
 • Cho php k?t xu?t ra Excel, Word...
 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn