Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Google Adwords PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2011 00:08

D?ch v? Qu?ng co t? kha Google Adwords cho php cc nh ti tr? tr? ti?n cho Google ?? ???c li?t k ? nh?ng v? tr ngay trang ??u tin khi khch hng tm ki?m v?i nh?ng t? kha nh?t ??nh. ?i?u ny s? lm cho cc nh ti tr? c th? ti?p th? ???c website c?a mnh ??n ?ng ??i t??ng khch hng m?t cch c ch?n l?c v hi?u qu? nh?t
 

 • Cng ty TNHH Gi?i php Cng ngh? v D?ch v? BMD
  Sale ph? trch:
 • 0985509485 - ??t
 • 0988558898 - D?ng


1. B?ng gi d?ch v? qu?ng co google:

1.1. Qu?ng co Top 10 Google :1 Thng  - Hi?n th? 24/7

Gi d?ch v?

Gi 1

Gi 2

Gi 3

Gi 4

Gi 5

S? t? kha

1 ??n 3

4 ??n 6

7 ??n 9

10 ??n 14

15 ??n 20

S? l??ng click

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Ph/thng

1.400.000

2.000.000

2.400.000

2.900.000

3.400.000

1.2. Qu?ng co Top 3 Google : 1 thng - Hi?n th? 24/7

Gi d?ch v?

Gi 1

Gi 2

Gi 3

Gi 4

Gi 5

S? t? kha

1 ??n 3

4 ??n 6

7 ??n 9

10 ??n 14

15 ??n 20

S? l??ng click

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Ph/thng

3.000.000

4.400.000

5.400.000

6.400.000

7.400.000

2. Qu?ng co Google theo click - top 3

Gi d?ch v?

Gi 1

Gi 2

Gi 3

Gi 4

Gi 5

Ngn sch qu?ng co/ngy (NS)

NS < 100.000

100.000 ? NS
< 300.000

300.000 ? NS
< 500.000

500.000 ? NS
< 1.000.000

NS ? 1.000.000

S? t? kha

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Khng h?n ch?

Ph d?ch v?

24%

19%

14%

11%

9%

Khuy?n m?i qu?ng co google:

 • Mi?n ph kh?i t?o d?ch v? (250.000 VN?).
 • Gi?m 5% t?ng gi tr? h?p ??ng n?u thanh ton 3 thng.
 • Gi?m 10% t?ng gi tr? h?p ??ng n?u thanh ton 6 thng.
 • Gi?m 15% t?ng gi tr? h?p ??ng n?u thanh ton 1 n?m.
 • Khuy?n mi ??c bi?t:
 • N?u t?ng gi tr? h?p ??ng t? 15 tri?u tr? ln: mi?n ph up 1.000 tin rao v?t, di?n ?n + mi?n ph ph?n m?m g?i email hng lo?t + mi?n ph ph?n m?m s?n mail t? ??ng + mi?n ph danh b? 200.000 doanh nghi?p Vi?t Nam + 26 tri?u ??a ch? email + b? sch tr?n b? v? cc k? n?ng qu?n l, kinh doanh v marketing.
 • N?u t?ng gi tr? h?p ??ng t? 30 tri?u tr? ln: mi?n ph thi?t k? web + mi?n ph t?i ?u ha cng c? tm ki?m + mi?n ph up 2.000 tin rao v?t, di?n ?n + mi?n ph ph?n m?m g?i email hng lo?t + mi?n ph ph?n m?m s?n mail t? ??ng + mi?n ph danh b? 200.000 doanh nghi?p Vi?t Nam + 26 tri?u ??a ch? email + b? sch tr?n b? v? cc k? n?ng qu?n l, kinh doanh v marketing.
 • Hon tr? l?i ti?n n?u khng th?c hi?n ???c ?ng nh? cam k?t.

 Qu?ng co Google thu ht khch hng m?c tiu t?t nh?t, gia t?ng doanh s?,khch hng t? tm ??n doanh nghi?p b?n m?t cch d? dng. Qu?ng b doanh nghi?p ? v? tr ???c nhi?u ng??i trng th?y nh?t, ??p nh?t.

Chng ti c ??i ng? chuyn gia s?n sng t? v?n cho b?n ch?n nh?ng t? kho qu?ng co hi?u qu? ???c nhi?u ng??i quan tm nh?t v? s?n ph?m, d?ch v? c?a cng ty b?n.

Ch thch:

V? tr xu?t hi?n c?a qu?ng co:

http://www.quangcaotrengoogle.vn/images/stories/anhquangcao/khuyenmai_quangcao_trengoogle.jpg

L?u :

 • V?i gi d?ch v? tr?n gi:
  • Qu?ng co c?a qu khch s? lun ???c hi?n th? 24/7 t?i v? tr m chng ti ? cam k?t v?i nh?ng t? kha do qu khch l?a ch?n.
  • Qu khch ch? ph?i thanh ton ph tr?n gi/thng v khng ph?i thanh ton b?t k? m?t kho?n chi ph pht sinh no khc.
 • V?i gi d?ch v? theo click:
  • Qu khch s? ???c cc chuyn gia c?a chng ti t? v?n v? t? kha, ngn sch, th?i gian, n?i dung ph h?p nh?t ?? chi?n d?ch qu?ng co c?a qu khch ??t hi?u qu? cao nh?t.
  • Qu khch s? nh?n ???c bo co t? ??ng hng ngy do Google g?i t?i. N?i dung bo co g?m cc t? kha, s? l?n hi?n th?, s? l?n click, t? l? click, gi bnh qun m?i click, t?ng s? ti?n qu?ng co,...
  • Qu khch c?n ??c bi?t l?u l s? li?u bo co ???c g?i t? ??ng t? h? th?ng c?a Google vo email c?a Qu khch ch? khng ph?i l b?n d? li?u exel ???c g?i t? email c?a cng ty lm d?ch v? g?i nh? m?t s? cng ty ?ang th?c hi?n (d? li?u ny hon ton c th? b? gian l?n khi g?i cho qu khch).
  •  

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn