Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Gi?i thi?u BMD
Gi?i thi?u PDF. In Email
Thứ ba, 28 Tháng 6 2011 08:24
Cu?c s?ng ngy cng ???c nng cao, km theo ? l s? pht tri?n v?i t?c ?? chng m?t c?a ngnh cng ngh? thng tin. D?u hi?u ? ???c coi l ?i?u ki?n thu?n l?i khng ch? ??i v?i cc doanh nghi?p m cn c? v?i ng??i tiu dng, b?i ?i?u ny c?ng c ngh?a r?ng kho?ng cch gi?a khch hng v cc doanh nghi?p s? ???c rt ng?n v c nhi?u thu?n l?i h?n. Hi?u ???c ?i?u ?, Cng ty trch nhi?m h?u h?n gi?i php cng ngh? v d?ch v? BMD ? ra ??i ?? ?p ?ng nhu c?u k?t n?i c?ng ??ng, t?o ra nh?p c?u lin k?t gi?a khch hng v cc doanh nghi?p.
 Cng ty TNHH pht tri?n cng ngh? v d?ch v? BMD

V?i s? n? l?c c?a ton th? ban lnh ??o v nhn vin cng ty, BMD Co.,Ltd ? khng ng?ng tr??ng thnh v hon thi?n cc d?ch v? c?a mnh, bao g?m: Cung c?p cc ph?n m?m qu?n l, cc ph?n m?m giao ti?p v?i khch hng; thi?t k? website cho nhi?u m hnh doanh nghi?p khc nhau; cc d?ch v? k? ton trong doanh nghi?p; d?ch v? t? v?n lu?t, ??ng k thnh l?p doanh nghi?p; khai thc s?n xu?t qu?ng b, qu?ng co, d?ch v? PR, d?ch v? SEO, google adword, booking media, bn hng tr?c tuy?n
 

Lun ???c ?nh gi l m?t trong nh?ng ??n v? th?c hi?n cc d?ch v? tr?n gi v ch?t l??ng cao, hi?n nay BMD Co.,Ltd ?ang l ??i tc c?a nhi?u doanh nghi?p trong v ngoi n??c. Bn c?nh ?, ?? ph?c v? t?t h?n nhu c?u ?a d?ng c?a khch hng, chng ti ? v ?ang khng ng?ng ??i m?i ?? c th? mang l?i cho khch hng nh?ng d?ch v? t?t nh?t v ti?n ch nh?t. V?i kh? n?ng sng t?o, s? c?u ti?n, tinh th?n lm vi?c trch nhi?m v nhi?t tnh c?a m?i thnh vin, km theo ? l s? tr? gip c?a cc ph??ng ti?n k? thu?t hi?n ??i, chng ti lun mong mu?n ???c chia s? v?i khch hng nh?ng gi tr? ?ch th?c m cu?c s?ng mang l?i.
 

?? c th? cung c?p cc d?ch v? m?t cch t?t nh?t v chuyn nghi?p nh?t, Cng ty chng ti lun t?p trung ??u t? v? c? s? v?t ch?t v trang thi?t b? hi?n ??i, tin ti?n, ??u t? con ng??i v thi ?? lm vi?c. BMD Co.,Ltd ? v ?ang h??ng ??n m?c tiu tr? thnh m?t trong nh?ng Cng ty trch nhi?m h?u h?n gi?i php cng ngh? v d?ch v? hng ??u v? tnh chuyn nghi?p v hi?u qu? nh?m ?p ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a cc doanh nghi?p v?i gi c? c?nh tranh nh?t. Chng ti hy v?ng r?ng trong t??ng lai khng xa, cng ty s? l ng??i b?n tin c?y v l ??i tc quan tr?ng trong chi?n l??c pht tri?n c?a nhi?u doanh nghi?p trong v ngoi n??c.
 

Trn tr?ng!
 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn