Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Phần mềm kế toán chủ đầu tư| Công ty BMD
Phần mềm kế toán chủ đầu tư PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 00:39


Phần mềm kế toán chủ đầu tưPhần mềm kế toán chủ đầu tư BMD InAcc được thiết kế cho các Ban quản lý chuyên ngành, quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước và các Ban quản lý của các Đơn vị tổ chức trực tiếp thi công. Phần mềm này được áp dụng thống nhất cho các Ban quản lý Dự án trong cả nước.


TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM
BMD InAcc

 1. Về kỹ thuật

-       Giao diện màn hình để nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu một cách đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng, cho phép nhập các thông tin theo biểu mẫu xác lập đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin.

-       Giao diện có các thực đơn, màn hình được tiếng Việt hoá, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ và có hệ thống trợ giúp.

-      Tuân thủ theo Luật ngân sách, Luật kế toán, chế độ kế toán Đơn vị chủ đầu tư ban hành theo quyết định số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012; 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000, thông tư 19 /2011/TT- BTC ngày 14 tháng 02  năm 2011 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành; Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng ướng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . . . và các quy định bổ sung, sửa đổi mới nhất liên.

-       Tuân thủ theo yêu cầu quản lý dự án của các nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới WB, Ngân hàng phát triển châu Á ADB, AFD, JBIC, . .  cùng những bổ sung, sửa đổi mới nhất liên quan.

-       Phần mềm kế toán đáp ứng được các yêu cầu tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 11/11/2005 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

-       Các biểu mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính, các nhà tài trợ và theo yêu cầu quản lý của dự án, các báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

-       Thời gian in báo cáo tùy ý (tháng, quý, năm, lũy kế từ khởi công, từ ngày đến ngày bất kỳ)

-       Tự động thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển, phân bổ chi phí quản lý ban quản lý trung ương cho các PMU.

-       Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể  xem hoặc in hoặc kết xuất ra EXCEL.

-       Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel với đầy đủ mẫu biểu và định dạng, phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan liên quan cũng như trợ giúp cho việc quản trị công tác tài chính kế toán tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác.

-       Đặc biệt, chương trình cho phép kết xuất hệ thống báo biểu ra Excel theo khuôn dạng đã định sẵn giúp người sử dụng có thể thay đổi, chỉnh sửa báo biểu một cách thuận tiện. Đó là điều mà ít phần mềm kế toán nào làm được.

-       Chương trình chạy trên mọi môi trường Windows các phiên bản, Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.

-       Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (mạng LAN, WAN).

-       Chương trình phân quyền sử dụng các chức năng, có chế độ ghi nhật ký sử dụng chương trình nhằm phát hiện sai sót và kiểm soát được luồng thông tin.

Tính toàn vẹn dữ liệu:

-       Khi cập nhật sửa đổi số hiệu tài khoản trong hệ thống danh mục tài khoản, vật tư, tài sản, hợp phần, công trình, hạng mục, đối tượng và các thông tin khác... các thông tin thuộc các giao dịch (trên các chứng từ đã nhập) phải tự động sửa đổi theo; không cho phép xoá các thông tin khi các thông tin này đã được sử dụng trong các chứng từ.

-       Khi sửa chữa một chứng từ nào đó phải có sự kiểm tra trước khi cập nhật, các ngày tháng ghi sổ phải thuộc niên độ kế toán.

Tính chặt chẽ của thông tin

-       Chương trình bắt buộc thông tin đầu vào là đầy đủ. Khi vào thiếu thông tin cần thiết, chương trình sẽ hiện thông báo.

-       Để đảm bảo quản lý thống nhất và chặt chẽ, chương trình chỉ cho phép định khoản trong các danh mục tài khoản, vật tư, tài sản, hợp phần, công trình, hạng mục, đối tượng và các thông tin khác... đã khai báo. Nếu chưa có thì phải thêm mới trước khi sử dụng các thông tin này.

Độ tin cậy và Tính bảo mật của hệ thống

-       Chương trình có công cụ sao lưu dữ liệu tự động. Có thể thiết lập hệ thống tự động sao lưu dự liệu theo chu kỳ định trước, sao lưu sang ổ đĩa khác, máy khác trên mạng...

-       Dữ liệu của hệ thống được bảo mật để tránh sự truy cập trái phép và không đúng thẩm quyền.

-       Hệ thống chương trình cho phép phân quyền sử dụng cho từng nghiệp vụ, từng chức năng theo yêu cầu quản lý. Ví dụ như bảo mật cho từng phân hệ như phân hệ quản lý tiền mặt, tiền gửi, phân hệ kế toán thanh toán, phân hệ tài sản cố định… cho từng cán bộ kế toán

Khả năng chuyển nhận dữ liệu và tính mở rộng của hệ thống

-       Chương trình kế toán cho phép chạy trên mạng và có thể cung cấp dữ liệu giữa các bộ phận với nhau.

-       Chương trình phần mềm áp dụng cho nhiều mô hình kế toán (tập trung, phân tán, vừa tập trung vừa phân tán). Dữ liệu đầu vào có thể từ nhiều bộ phận khác nhau. Kết quả tính toán xử lý, tìm kiếm kết xuất thông tin (sổ sách, báo cáo) lấy được từ bất cứ trạm nào trên mạng máy tính của Công ty khi được người quản trị cấp quyền.

-       Có thể mở rộng thêm người sử dụng phần mềm, có thể thay đổi chỉ tiêu của các báo cáo, công thức lập báo cáo, các danh mục tài khoản, danh mục đối tượng đều có thể thêm, sửa, xoá phù hợp với đặc thù của dự án hay sự thay đổi của chế độ kế toán trong tương lai.

-       Có khả năng mở rộng, dễ nâng cấp và sửa chữa đáp ứng kịp thời sự phát triển của công nghệ thông tin.

2. Về nghiệp vụ

Chương trình phần mềm kế toán Dự án sẽ đáp ứng được các yêu cầu về công tác hạch toán kế toán và công tác quản lý tài chính kế toán trên cơ sở chế độ kế toán cho các đơn vị Chủ Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC, thông tư 33/2007/TT-BTC cùng các văn bản pháp lý quy định về quản lý tài chính của các dự án ODA các nhà tài trợ WB, ADB, AFD, JBIC, . . . đồng thời đáp ứng các yêu cầu đặc thù trong công tác quản lý của Quý Đơn vị. Các báo cáo tài chính từ chương trình in ra được chấp thuận bởi các cơ quan quản lý Việt Nam có liên quan và các tổ chức, nhà tài trợ nước ngoài. Chương trình phần mềm cho phép quản lý các nghiệp vụ thông qua các nội dung sau:

·       Chương trình cho phép quản lý nhiều dự án, tiểu dự án

·       Chương trình cho phép quản lý nhiều hợp phần, công trình, hạng mục công trình

·       Quản lý chi tiết các hoạt động của dự án

·       Quản lý nhận vốn, giải ngân theo các hạng mục tài trợ

·       Chương trình cho phép quản lý nhiều nguồn vốn dự án (WB,ADB, AFD, JBIC vốn đối ứng, nguồn khác...)

·       Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

·       Quản lý thanh toán, công nợ, tạm ứng...

·       Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ

·       Quản lý tài sản cố định ( tăng, giảm TSCĐ, tính khấu hao...)

Các chức năng chính của chương trình

NHẬP DỮ LIỆU VÀ TRA CỨU DỮ LIỆU

-       Nhập chứng từ kế toán (Phiếu thu, phiếu chi, Uỷ nhiệm chi; Giấy rút dự toán; Giấy rút vốn; chứng từ khác, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu tăng, giảm TSCĐ....)

-       Thông báo dự toán kinh phí, Kế hoạch nhận vốn, giải ngân

-       Liệt kê và kiểm tra, tìm kiếm chứng từ

-       Tra cứu dữ liệu theo yêu cầu

-       Nhập Số dư  đầu kỳ (lần  đầu tiên khi sử dụng chương trình)

-       Kết chuyển tài khoản kế toán

-       Chuyển số dư sang năm sau

XEM VÀ IN SỔ KẾ TOÁN

Chương trình cho phép in ra tất cả các sổ kế toán theo hình thức sổ kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ của chế độ kế toán chủ đầu tư 214/2000/QĐ-BTC (hoặc chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 19/2006/QĐ-BTC):

-       Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

-       Chứng từ ghi sổ

-       Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ

-       Sổ nhật ký chung

-       Sổ cái theo hình thức nhật ký chung

-       Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt)

-       Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

-       Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

-       Sổ kho hoặc thẻ kho

-       Sổ tài chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ

-       Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

-       Sổ tài sản cố định

-       Bảng tính hao mòn TSCĐ

-       Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

-       Sổ chi tiết tiền vay

-       Sổ chi tiết thanh toán với người bán, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu

-       Sổ tổng hợp tài khoản (theo đối tượng quản lý như đối tượng công nợ, tạm ứng...)

-       Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư

-       Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp

-       Sổ tổng hợp nguồn kinh phí

-       Sổ chi tiết tài khoản theo hoạt động dự án

-       Sổ chi tiết tài khoản theo hạng mục tài trợ

-       Sổ chi tiết nguồn vốn dự án

-       Sổ chi phí quản lý dự án

-       Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo hạng mục công trình

-       Sổ chi phí khác

-       Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ hoàn lại

-       Sổ doanh thu bán SP sản xuất thử

-       Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

-       Ngoài ra còn có một số sổ kế toán đặc thù của dự án tại địa phương

XEM VÀ IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương trình cho phép in ra tất cả các báo cáo tài chính của chế độ kế toán dự án chủ đầu tư 214/2000/QĐ-BTC, và báo cáo nhà tài trợ

-       Bảng cân đối kế toán

-       Nguồn vốn đầu tư

-       Thực hiện đầu tư

-       Thuyết minh báo cáo tài chính

-       Chi tiết nguồn vốn đầu tư

-       Thực hiện đầu tư chi tiết theo công trình; hạng mục công trình

-       Quyết toán vốn đầu tư theo dự án theo công trình; hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng

-       Báo cáo chi phí khác

-       Chi phí Ban quản lý dự án

-       Các báo cáo quyết toán theo thông tư 33/2007/TT-BTC

-       Báo cáo nhận vốn theo hợp phần (hạng mục) tài trợ (tiếng Anh và tiếng Việt)

-       Báo cáo nhận vốn theo hoạt động của dự án ( tiếng Anh và tiếng Việt)

-       Các báo cáo giải ngân theo theo hợp phần (hạng mục) tài trợ (tiếng Anh và tiếng Việt)

-       Các báo giải ngân theo hoạt động của dự án (tiếng Anh và tiếng Việt)

WB

-       FMR1 - Sources and Uses of Funds / Nguồn và sử dụng nguồn

-       FMR2- Uses of Funds by Project Activities/Components / Sử dụng nguồn theo hoạt động

-       FMR4 - Implementation Progress by Contracts / Tình hình thực hiện hợp đồng

-       FMR5 - Procurement Process Monitoring - Works/ Thực hiên công việc - Xây lắp

-       FMR6 - Procurement Process Monitoring - Goods/ Thực hiên công việc - Thiết bị

-       FMR7 - Procurement Process Monitoring - Consultants' Services/Thực hiên công việc tư vấn

ADB

-       (B01-ADB) Sources and Uses of Funds/ Báo cáo tổng hợp thu chi dự án (tiếng Anh và tiếng Việt)

-       (B02-ADB) Statement Of Movement Of Project funds/Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự án

-       (B03-ADB) Report On The Expenditure Funded by ADB/ Báo cáo chi tiết Chi phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn vay ADB (tiếng Anh và tiếng Việt)

TRA CỨU, TÌM KIẾM NHANH

-             Tìm kiếm chứng từ theo bất kỳ thông tin nào (thông tin chính xác hoặc gợi nhớ)

-             Tra cứu số dư của tài khoản bất kỳ

2.  Dịch vụ Tư vấn và hỗ trợ

Đến kỳ lập báo cáo, quyết toán hoặc bất kỳ thời gian nào chúng tôi có thể cử cán bộ có nghiệp vụ tài chính kế toán và tin học đến hỗ trợ trực tiếp Quý Đơn vị để lập báo cáo theo đúng yêu cầu quản lý của cấp trên; của nhà tài trợ.

Chi phí thực hiện dịch vụ này tuỳ theo yêu cầu của Quý Đơn vị và sẽ được hai bên thoả thuận trên cơ sở khối lượng công việc thực tế phát sinh

3.  Thời gian hoàn thành

Toàn bộ công việc chuyển giao, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán dự án được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Đào tạo hướng dẫn sử dụng đảm bảo cho các cán bộ kế toán sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán dự án.

4. Thời gian và phương thức bảo hành

Thời gian bảo hành:

Chương trình phần mềm BMD InAcc sẽ được bảo hành miễn phí 01 năm hoặc hết thời hạn của dự án (nếu đơn vị có yêu cầu). Trong thời gian bảo hành, nếu có yêu cầu chỉnh sửa chương trình (do nhu cầu quản lý, do chế độ kế toán thay đổi, . . .), chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mà không tính phí dịch vụ. Sau thời gian nêu trên nếu Quý Đơn vị có yêu cầu chúng tôi sẽ bảo trì phần mềm cho toàn bộ dự án cho đến khi kết thúc dự án. Chi phí cho việc này sẽ được hai bên thoả thuận trên cơ sở khối lượng công việc thực tế phát sinh.

Trong quá trình sử dụng chương trình, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tình hình sử dụng chương trình và tư vấn thường xuyên những vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng liên quan đến chương trình

Phương thức bảo hành:

Với các chức năng ưu việt của phần mềm kế toán BMD InAcc mà chúng tôi cung cấp cho Quý Đơn vị, chúng tôi sẽ đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng chương trình một cách  hiệu quả, đảm bảo chương trình hoạt động liên tục. Trong trường hợp nhận được thông báo có vấn đề nảy sinh chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất (không quá 01 ngày + thời gian đi lại) theo một trong các phương thức sau:

-       Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điều khiển từ xa qua internet (Remote Control) điện thoại, FAX, hoặc E- mail khi nhận được thông báo của đơn vị.

-       Gửi phần sửa chương trình bằng đĩa mềm, đĩa CD ROM hoặc qua E-Mail đến Quý Đơn vị.

-       Cử cán bộ trực tiếp đến đơn vị xem xét và sửa chữa lỗi của chương trình khi các biện pháp trên không thỏa mãn.

-       Trợ giúp cho Quý Đơn vị trong công tác khôi phục số liệu đã có trong trường hợp máy tính xảy ra sự cố.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT

Tên công việc

Thời gian (Ngày)

1

Khảo sát yêu cầu tại Ban Quản lý Dự án

01

2

Phát triển phần mềm phù hợp với yêu cầu

01

3

Cài đặt mạng máy tính, cài đặt phần mềm và đào tạo sử dụng chương trình tại đơn vị. Đảm bảo cho kế toán dự án thực hiện thực tế trên chứng từ 01 quý và in ra sổ kế toán báo cáo tài chính chính xác

04

 

Tổng thời gian thực hiện

06 (Ngày)

Thời gian hoàn thành

Toàn bộ công việc chuyển giao, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán dự án được thực hiện trong vòng 06 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Đào tạo hướng dẫn sử dụng đảm bảo cho các cán bộ sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả phần mềm, đảm bảo sau 3 ngày đào tạo in ra các sổ kế toán và báo cáo tài chính của 6 tháng.

Nhân viên phụ trách: Nguyễn Tiến Thành - 0913551603

 
Hỗ trợ
 

 

Mr Đạt

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Phụ trách: Phần mềm, Website, In hóa đơn

Chat with me

Mr Hoạt

info@minhhoat.in
0914.645.038
Phụ trách: Kỹ thuật

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Phụ trách: SEO, Google Adwords

Chat with me


Liên hệ

Gửi yêu cầu liên hệ với bmd
Địa điểm của bmd
Mạng xã hội của bmd
Tên (*)

Email (*)

Tiêu đề (*)

Nội dung


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BMD
Số 2A, ngõ 143, đường Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 22, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn